นโยบายความเป็นส่วนตัว

plusaround.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ใช้งานเว็บไซต์ plusaround.com ดังต่อไปนี้้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อความสะดวกในการรวมรวมสถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพในบริการ plusaround.com จะทำการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ หมายเลขไอพี ( IP Address ) เว็บบราวซ์เซอร์ ( Web Browser ) หน้าเว็บที่เยี่ยมชม ( Visit Webpage ) เวลาที่เยี่ยมชม ( Access Times ) เว็บไซต์ผู้บริการก่อนหน้า ( Referring Website Address ) ตำแหน่งพื้นที่ของอุปกรณ์ที่ใช้ ( GPS )
 2. การใช้ข้อมูลส่วนตัว
  plusaround.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  plusaround.com อาจ ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือใช้บริการจากเว็บไซต์การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ plusaround.com ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ plusaround.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ plusaround.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อทาง E-mail : contact@plusaround.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้งานถือเป็นข้อตกลงระหว่าง plusaround.com และผู้ใช้บริการหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการทุกประการ

 1. การยอมรับเงื่อนไข
  ในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้ตราบใดที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
  ผู้เยาว์สามารถใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
  การใช้บริการถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ เงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไข
 2. การจัดการข้อมูล
  เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงแก่ plusaround.com ถือว่าการกระทำทุกประการภายใต้รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ต้องจัดการดูแลรหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ทาง plusaround.com บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจากบริการ
 3. ข้อห้าม
  เมื่อใช้บริการ ห้ามผู้ใช้กระทำการใดๆดังต่อไปนี้
  – การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล และมาตรการทางการบริหารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
  – การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม เช่น การเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามกอนาจาร เป็นการดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
  – การกระทำที่ละเมิดสิทธิของ plusaround.com และบุคคลที่สาม (ทรัพท์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายกาค้า ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆตามกฎหมายและสัญญา)
  – การกระทำที่เป็นการแอบอ้าง plusaround.com หรือบุคคลที่สามและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา
  – การใช้บริการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก plusaround.com
  – การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ plusaround.com ไม่ได้กำหนดไว้
  – การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ต่อกองกำลังต่อต้านสังคม
  – การกระทำที่เป็นการชักชวนทางศาสนา
  – การเผยแพร่และส่งต่อโปรแกรมหรือไวรัสที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์
  – การรวบรวม เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทะเบียน ประวัติการใช้งานของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม
  – การกระทำที่ขัดขว้างการให้บริการของ plusaround.com และการใช้บริการของผู้ใช้ท่านอื่น
  – การสนับสนุนและส่งเสริมการกระทำใดๆที่กล่าวไว้ในข้อห้าม
  – การกระทำอื่นๆที่ทาง plusaround.com ตัดสินว่าไม่เหมาะสม
 4. การจัดการ Content
  คำนิยามในเงื่อนไขฉบับนี้
 • “Content” หมายถึง ข้อความ ดนตรี รูปภาพ วิดีโอ โปรแกรม รหัส และข้อมูลอื่นๆ
 • “Content ของเรา” หมายถึง Content ที่ถูกเข้าถึงได้ผ่านบริการ
 • “Posted content” หมายถึง Content ที่ถูกโพสต์ ส่ง หรืออัพโหลดบนบริการโดยผู้ใช้
 • “Public content” หมายถึง Content ที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ท่านอื่น
  plusaround.com ถือว่าผู้ใช้โอนกรรมสิทธิ์ของ Posted content ทั้งหมดรวมทั้ง Public content ให้กับ ทาง plusaround.com ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 27 และ 28 แล้ว plusaround.com สามารถแก้ไขและใช้ Content ดังกล่าวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์ Content ดังกล่าวกับ plusaround.com และบุคคลที่สามที่ถูกกำหนดโดย plusaround.com
  ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Content เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (การคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่อื่น การส่งต่อ การปรับเปลี่ยน) นอกเหนือจากที่ plusaround.com กำหนดไว้ เว้นแต่ว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมจาก plusaround.com ก่อนล่วงหน้า
  plusaround.com สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายของผู้ใช้โดยการตรวจสอบเนื้อหาของ Posted Content อย่างไรก็ตาม plusaround.com ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดังกล่าว
  หาก plusaround.com ตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนหรือมีความเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Posted content ทาง plusaround.com สามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการหรือการใช้ Posted content ของผู้ใช้ได้โดยการลบ Posted content ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น เพราะฉะนั้น โปรดสำรองข้อมูล (Backup) Posted content เป็นประจำ
 1. การชดใช้ค่าเสียหาย
  ในกรณีที่ผู้ใช้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายและภาระค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) ต่อ plusaround.com ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมทั้งกรณีที่ plusaround.com ได้รับคำร้องจากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้) ผู้ใช้ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำเรียกร้องของ plusaround.com
 2. การให้บริการ การปรับปรุงบริการ และการยกเลิกบริการ
  ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตัวผู้ใช้เอง
  plusaround.com สามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการของผู้ใช้ได้โดยการพิจารณาจากความเหมาะสมตามปัจจัยต่างๆเช่น การลงทะเบียนที่ถูกต้อง อายุผู้ใช้ หลักฐานยืนยันบุคคล เป็นต้น
  ผู้ใช้เป็นบุคคลเดียวที่สามารถครอบครองบัญชีการใช้บริการผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้กับบุคคลที่สาม
  plusaround.com สามารถเผยแพร่โฆษณาของ plusaround.com เองหรือของบุคคลที่สามได้บนบริการ
  plusaround.com สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเมื่อ plusaround.com เห็นว่ามีความจำเป็น
  plusaround.com ไม่รับประกันว่าบริการ (รวมทั้ง Content) จะปราศจากข้อบกพร่องตามหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง เช่น ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความมีประสิทธิผล ความบรรลุจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ความผิดพลาด (Error) ความขัดข้อง (Bug) และการละเมิดสิทธิ เป็นต้น plusaround.com ไม่มีหน้าที่ในการกำจัดข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อให้บริการผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม หากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่าง plusaround.com และผู้ใช้เป็นสัญญาผู้บริโภคตามหลักกฏหมาย plusaround.com จะไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของบริการ ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายในกรณีนี้ถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อที่ 7.2
  plusaround.com จะวางมาตราการในการตัดสินตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม plusaround.com ไม่สามารถรับรองกับผู้ใช้และบุคคลที่สามได้ว่าผู้ใช้ท่านอื่นจะไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ plusaround.com ไม่หน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวเพื่อผู้ใช้และบุคคลที่สาม
 3. การยกเว้นความรับผิดชอบของ plusaround.com
  plusaround.com ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ขณะใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่าง plusaround.com และผู้ใช้เป็นสัญญาผู้บริโภคตามหลักกฎหมาย เงื่อนไขข้อนี้จะไม่มีผลบังคับใช้
  ไม่ว่าเงื่อนไขข้อ 7.1 จะกำหนดไว้อย่างไร plusaround.com ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายกรณีพิเศษ (ทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้หรือถูกคาดการณ์ไว้แล้ว) อันเนื่องมาจากความประมาทของ plusaround.com (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) ในการผิดสัญญาหรือการกระทำอันเป็นการละเมิด ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายอันเนื่องมากจากความประมาทของ plusaround.com (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) ในการผิดสัญญาหรือการกระทำอันเป็นการละเมิดจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินต่อไปนี้
  (1) ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายจำกัดอยู่ที่จำนวนค่าบริการอินเทอร์เน็ตในเดือนปฏิทินที่เกิดความเสียหาย
 4. การลาออกจากการเป็นสมาชิก การยกเลิกการใช้งาน
  ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนบริการสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตัวผู้ใช้ที่ plusaround.com ได้บันทึกไว้จะถูกจัดการตามกฎหมายข้อมูลส่วนตัว บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัว
  หาก plusaround.com ตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนหรือมีความเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ plusaround.com สามารถระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 5. การแจ้งและวิธีติดต่อ
  plusaround.com แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้ด้วยวิธีการประกาศบนเว็บไซต์ที่ plusaround.com บริหารจัดการหรือวิธีการอื่นๆที่ plusaround.com เห็นชอบ
  ผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อ plusaround.com ด้วยวิธีการส่งแบบฟอร์มติดต่อ – สอบถามบนเว็บไซต์ที่ plusaround.com บริหารจัดการหรือวิธีการอื่นๆที่ plusaround.com กำหนด
 6. เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม
  กรณีที่มีข้อความภายใต้ชื่อ “เงื่อนไขการใช้งาน” “แนวทางการปฏิบัติ” “นโยบาย” (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม”) ในเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้ต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมด้วย
  กรณีมีเนื้อหาที่คัดแย้งกันในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมและเงื่อนไขฉบับนี้ เนื้อหาในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ก่อน
 7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  plusaround.com สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมได้ตามที่ plusaround.com เห็นชอบโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ plusaround.com ประกาศบนเว็บไซต์ที่ plusaround.com บริหารจัดการ plusaround.com ถือว่าการใช้บริการต่อไปของผู้ใช้เป็นการยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงแล้วที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้